Follow Us

Follow Us
Click AICI pentru ultimele stiri

+40726 923 222

Bucuresti, Romania

Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Informare privind protecƫia datelor cu caracter personal

I. Informații generale

Protejarea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației Adevăraƫii VeloPrieteni, cu sediul în Bucuresti, Strada Soldat Petre M. Tina nr. 1, Bl. L13, Ap. 46, sector 3, în calitate de Operator de date cu caracter personal.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, atât în contextul utilizării paginii de internet https://www.adevaratiiveloprieteni.ro, cât şi în lumina activităƫilor derulate offline.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 1. Dacă sunteți vizitator al site-ului sus-menționat, Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal la momentul completării formularului de contact şi / sau de înscriere la eveniment: NUME, PRENUME, ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ, NUMĂR DE TELEFON, ADRESĂ DE E-MAIL, dar şi datele referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul / preferinţele / obişnuințele dumneavoastră în timpul navigării pe site, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul completării formularelor de contact şi / sau înscriere la evenimente. Totodată, pentru a putea confirma şi verifica plata taxei de înscriere colectăm de la dumneavoastră și datele bancare, respectiv număr de cont și bancă.
 2. Atunci când completaƫi Declaraƫia pe proprie răspundere, cu scopul de a participa la evenimentele organizate de Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni, aceasta din urmă va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct, mai exact NUME, PRENUME, DATA NAȘTERII, LOCUL NAȘTERII (LOCALITATE ȘI JUDEȚ), ADRESĂ DE DOMICILIU, SERIE ȘI NUMĂR CARTE DE IDENTITATE, CNP, VÂRSTĂ, NUMĂR DE TELEFON, ADRESĂ DE E-MAIL, NUME, PRENUME ȘI NUMĂR DE TELEFON AL PERSOANEI DE CONTACT ÎN SITUAȚIE DE URGENȚĂ.
 3. Daca ne puneƫi la dispoziƫie datele cu caracter personal ale unor terte părƫi NUME, PRENUME ȘI NUMĂR DE TELEFON al persoanei de contact în situație de urgență, trebuie să vă asiguraƫi că notificaƫi respectiva terƫă persoană înainte de a ne comunica datele sale personale, transmiƫându-i acesteia prezenta Notă de informare, să îi explicaƫi faptul că datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate conform prezentei Note de informare şi să îi obƫineƫi acordul de prelucrare.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru înscrierea la evenimentele organizate de Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni trebuie să completați formularul de înscriere cu datele dumneavoastră cu caracter personal, date care ne sunt necesare pentru a vă putea valida și asigura participarea la evenimentul ales;

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază raportul contractual dintre părți astfel cum acesta este stabilit prin Regulamentul evenimentului. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră, Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni nu va putea valida și asigura participarea dumneavoastră la eveniment.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Asociației Adevăraƫii VeloPrieteni în contextul evenimentelor organizate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare;

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor po­­­­­ate avea drept consecință imposibilitatea Asociaƫiei Adevărații VeloPrieteni de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de a vă permite înscrierea la eveniment.

 • pentru a răspunde sugestiilor sau solicitărilor dumneavoastră legate de evenimentele pe care le organizăm;

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Asociaƫiei Adevărații VeloPrieteni de a vă răspunde la solicitări, de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și de a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului şi a participanƫilor la evenimente, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau sugestii. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Asociaƫiei de a răspunde solicitărilor dumneavoastră. 

 • pentru a face publice date despre dumneavoastră şi performanƫa înregistrată sau pentru a posta imagini şi / sau înregistrări video care vă aparƫin din timpul participării la eveniment.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază consimƫământul dumneavoastră, durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței acestui consimțământ. Participarea la evenimentul sportiv dorit nu este condiționată de oferirea consimțământului dumneavoastră în acest sens.

IV. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Asociaƫiei doar către persoanele care au nevoie de acces la aceste date („need to know basis”), pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice în scopurile enumerate mai sus sau în cazul în care acest lucru este necesar sau permis de legislația aplicabilă. Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni poate, de asemenea, să furnizeze datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți care furnizează servicii de suport IT sau servicii tehnice, de contabilitate sau către alți consultanți sau furnizori ai Asociaƫiei. Totodată, Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni poate să dezvăluie autorităților datele cu caracter personal primite de la dumneavoastră, după cum este necesar sau permis de prevederile legale, consultanților externi și / sau instanțelor. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi divulgate unor astfel de terți doar în măsura în care este necesar în legătură cu activitățile Asociaƫiei și / sau cu scopurile enumerate mai sus sau este altfel autorizat, cerut sau permis de lege.

V. Transferul datelor cu caracter personal în afara UE sau SEE

Ca principiu, Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni nu va transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

VI. Măsuri de securitate

Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni a luat şi menƫine toate măsurile tehnice, fizice şi organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecƫie şi securitate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la datele cu caracter personal aparƫinând persoanelor vizate cu care interacƫionează.

VII. Durata prelucrării datelor

Ca principiu, Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, dar nu mai puƫin de trei ani.

VIII. Drepturile persoanelor vizate

Potrivit legislaƫiei în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveƫi următoarele drepturi  în calitate de persoană vizată:

 • Dreptul de acces şi informare

Puteți solicita oricând o confirmare a prelucrării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

 • Dreptul la rectificare

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

 • Dreptul la ștergerea datelor

 Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista anumite motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

 • Dreptul la restricƫionarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

– contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,

– prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora şi solicitați o limitare a utilizării acestor date,

– nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau

– ați contestat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care prelucrăm aceste date prin mijloace automate şi în baza consmiƫământului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract.

 • Dreptul la opoziƫie

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru apărarea unui interes legitim, puteți contesta prelucrarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri

Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul creării de profiluri automate şi nici nu deƫine sau utilizează procese de luare a deciziilor în mod automat.

 • Dreptul de a retrage consimƫământul

În cazul prelucrărilor bazate pe consimƫământ, vă puteƫi retrage în orice moment consimƫământul cu menƫiunea că retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării efectuate anterior.

 • Dreptul de a depune o plângere în faƫa justiƫiei sau a unei autorităƫi de supraveghere

Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederile dreptului intern sau european în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Justiƫiei sau Autorităƫii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv unei Autorități Europene de Supraveghere.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați cu o solictare

scrisă la adresa de e-mail: info@adevaratiiveloprieteni.ro.

IX. Date de contact

Asociația Adevăraƫii VeloPrieteni:

E-mail: info@adevaratiiveloprieteni.ro

Telefon: 0731.067.384

Adresă de contact: București, sector 3, Drumul Gura Făgetului nr. 52, Bl. 1, Sc. 1, Ap. 5